niedziela, 03 marzec 2024 18:29

Monarchia parlamentarna w Anglii W XVI wieku

Monarchia parlamentarna w Anglii Monarchia parlamentarna w Anglii Pixabay

Monarchia parlamentarna w Anglii w XVI-XVIII wieku stanowi jeden z najbardziej fascynujących okresów w historii konstytucyjnej, który zapoczątkował przejście od absolutnego panowania monarchy do systemu rządów, w którym władza królewska została ograniczona przez parlament. Ten przełomowy okres charakteryzował się intensywnymi konfliktami, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i militarnej, pomiędzy koroną a parlamentem.

Centralnym punktem tych zmagań było dążenie do zrównoważenia władzy w państwie i ugruntowania zasad rządów prawa, które miały ogromny wpływ na późniejszy rozwój demokracji parlamentarnej nie tylko w Anglii, ale i na całym świecie. Proces ten nie był jednak wolny od trudności; obejmował konflikty zbrojne, rewolucje, a nawet egzekucję monarchy, co na trwałe zmieniło bieg angielskiej, a także światowej, historii politycznej.

Konflikt króla z parlamentem

Monarchia parlamentarna w Anglii ukształtowała się na przestrzeni wieków, będąc wynikiem długotrwałego konfliktu między władzą królewską a parlamentem. Początki tego konfliktu sięgają panowania Karola I Stuarta, którego rządy (1625–1649) zaznaczone były ciągłymi sporami z parlamentem. Król Karol I, próbując rządzić bez udziału parlamentu i wprowadzając kontrowersyjne podatki, doprowadził do głębokiego kryzysu politycznego. Jego autokratyczne metody sprawowania władzy, w tym próby narzucenia anglikańskiego uniformizmu religijnego w Szkocji, spotkały się z silnym oporem społecznym i politycznym, co ostatecznie doprowadziło do wybuchu wojny domowej.

Wojna domowa i stracenie króla

Wojna domowa w Anglii (1642–1651), znana również jako angielska wojna domowa, była konfliktem między zwolennikami monarchii, tzw. kawalerami (Royalists), a siłami Parlamentu, zwanymi purytanami lub „głowami okrągłymi” (Roundheads). Wojna zakończyła się zwycięstwem sił parlamentarnych, dowodzonych przez Olivera Cromwella, co miało dalekosiężne skutki dla przyszłości Anglii. Po schwytaniu Karola I i postawieniu go przed specjalnie utworzonym trybunałem, król został skazany na śmierć za zdradę i stracony w 1649 roku. Egzekucja monarchy była bezprecedensowym wydarzeniem w historii Europy i symbolicznym momentem, podkreślającym zwycięstwo idei parlamentaryzmu nad absolutyzmem monarchicznym.

W wyniku wojny domowej i stracenia Karola I, Anglia na krótko stała się republiką – Wspólnotą (Commonwealth), pod wodzą Cromwella. Ten okres, choć krótkotrwały, pokazał możliwość rządów bez monarchii, jednak po śmierci Cromwella i krótkim okresie jego syna Richarda jako Lorda Protektora, Anglia powróciła do systemu monarchicznego. Restauracja Stuartów w osobie Karola II w 1660 roku nie zakończyła jednak debat na temat roli i władzy parlamentu w stosunku do monarchy.

Artykuł dotyczy monarchii parlamentarnej w Anglii, a nie we Francji, co wydaje się być błędem w pierwotnym zapytaniu. Proces formowania się monarchii parlamentarnej w Anglii był kluczowym momentem w historii konstytucyjnej, który wpłynął na rozwój demokracji parlamentarnej na całym świecie.